1. Hjem
  2. Om Vinjes
  3. Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Åpenhetsloven

Vinjes jobber kontinuerlig med å sikre at vi ivaretar og fremmer grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter gjennom vår verdikjede. Dette forpliktet vi oss til da vi signerte FN Global Compact våren 2023, og forpliktet oss til å implementere ti universelle prinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon i vår virksomhet.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Styret i Vinjes har vedtatt at selskapet skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med prinsippene i OECD`s veileder for aktsomhetsvurderinger i ansvarlig næringsliv.

Vinjes har innarbeidet lovens krav i sitt styringssystem.

Loven definerer hvem som er omfattet av loven. Den er innrettet mot større virksomheter, men eventuelle virksomheter som ikke omfattes av loven, vil likevel måtte være forberedt på å redegjøre for sin virksomhet dersom Vinjes ber om det.

Aktsomhetsvurderinger

Det aller meste av varekjøp skjer via rammeavtaler med større anerkjente selskaper. Det arbeides kontinuerlig med å få bekreftet at disse har implementert system eller arbeider med å etablere systemet.

Alle våre leverandører/underleverandører blir prekvalifisert før eventuell inngåelse av avtale. Ved avtaleinngåelse må selskapet som en del av kontraktsdokumentene, bekrefte at de har et system for oppfølging av Åpenhetsloven.

Løpende oppfølging

I kraft av at kontraktsdokumentene våre inneholder bestemmelser om Åpenhetsloven, vil ethvert innkjøp hensynta lovens bestemmelser. Vi henter inn bekreftelser på at våre leverandører tilfredsstiller lovens krav.

Rapportering

Det gjennomføres kontinuerlig kartlegging og risikovurdering av virksomheten og forretningspartnere. Vinjes er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO14001:2015 og det utføres jevnlig interne og eksterne revisjoner for å sikre at rutiner og prosesser følges i organisasjonen. Vinjes er som sagt UN Global Compact-medlem og rapporterer om selskapets fokus på bærekraft. Vi er også medlem av Startbank.

Informasjonsplikt

Vi håper du etter å ha lest ovennevnte får en klar oppfatning av at Vinjes arbeider seriøst og kontinuerlig med de spørsmål Åpenhetsloven adresserer. Om du ønsker ytterligere opplysninger, kan du ved skriftlig forespørsel be om dette. Det enkleste er å rette henvendelsen til post@vinjes.no

Flytt effektivt og trygt

Vinjes, ditt flyttebyrå lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt