Referanser

Vi har opplevd en økning i antall firma som tar kontakt med oss for bistand og hjelp til en mer effektiv flytting.

 

Nedetid på kontorer koster ofte svært mye, og da gjelder det å komme seg raskt i gang i nye lokaler. Da er det godt å ha et profesjonellt flyttebyrå å forholde seg til. 

Vi utfører daglig små og store flyttinger for firma i Trondheimsregionen. En av de større flytteprosessene vi har gjennomført var flytteoppdraget for St. Olavs Hospital Fase 1. Dette var en jobb som krevde detaljplanlegging, samt stort og kompetent mannskap. Uerstattelige maskiner, inventar og utstyr ble flyttet over i nye bygg, uten at det gikk ut over den daglige driften ved sykehuset. I tillegg hadde vi flytteoppdraget for St. Olavs Hospital Fase 2.

Vi hadde også oppdraget med å flytte Politiet i Sør-Trøndelag til nytt politihus i Gryta i løpet av ei helg. Det var da av stor viktighet at politiets døgnkontinuerlige tjeneste ikke ble påvirket av selve flytteprosessen.

 

Sintef logo

Sintef Teknologiledelse

Hva:

Flytting fra Strindv. og Richard Birkelands vei til S P Andersens vei. Gjennomført i tiden 10. - 12. mars 2000, og omfattet ca 160 kontorer, lager og annet diverse tungt utstyr. 

Tilbakemelding:

"Flyttingen ble utført etter avtalt kostnads- og timeplan, og oppdraget ble utført på en svært tilfredsstillende måte. Vi kan gi firmaet vår beste anbefaling"

Wenche Mikalsen - administrasjons

Flyttekalkulator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Hva:

Flytting av 15 statsetater. Omfanget var 350 kontorplasser, ca 4000 hyllemeter arkivmateriale, 125 fellesrom (kopirom, møterom, lager, resepsjoner, bibliotek m.m.), 3 rullearkiv og 19 små og store safer. Flyttingen foregikk fra 6 ulike lokasjoner inn til ny felles lokasjon i Statens Hus. Gjennomføringen var helgen 17. - 19. november 2000. Flytting av arkivmateriale og safer i påfølgende uke.

Tilbakemelding:

"Fylkesmannen er meget tilfreds med den profesjonalitet som alle ledd i firmaet viste under planlegging og gjennomføring av oppdraget, og takker for det meget gode samarbeidet i forbindelse med flytteprosessen."

Kåre Gjønnes, fylkesmann & Dag Otto Skar, rådgiver/prosjektleder

 

lanekassen

Statens lånekasse for utdanning

Hva:

Samlokalisering av 2 lokasjoner til ny lokasjon i Søndre gt. Omfanget var 35 kontorarbeidsplasser, ca 150 m2 fellesareal og ca 400 hyllemeter med arkivmateriale. Flyttingen ble foretatt torsdag 24. og fredag 25. juni 2004

Tilbakemelding:

"Lånekassen ble i forkant av selve flyttingen ytt god service i forhold til både planlegging og tilrettelegging av flyttingen. Selve flyttedagene gjorde Vinjes ansatte en kjempeinnsats, og sørget for at flytteprosessen var gjennomført tidligere enn antatt, noe som igjen var til stor fordel for oppdragsgiver Lånekassen. Med stor tilfredshet takker vi for god service og et utmerket samarbeid!"

Arnfred K. Andersen, Fung. regiondirektør & Kjersti R. Tingstad, førstekonsulent

 miljodir.png

Miljødirektoratet

(daværende: Direktoratet for Naturforvaltning)

Hva:

Direktoratet for naturforvaltning flyttet i februar/mars 2013 ut av kontorlokaler på Tungasletta 2 og inn i nytt bygg på Brattørkaia 15 i Trondeim.

Tilbakemelding:

"Vinjes Transport AS ble etter anbudskonkurranse valgt som leverandør for flytteoppdraget. Oppdraget omfattet flytting av ca. 250 arbeidsplasser, 10 møterom, arkiv, lager, møbler fra fellesareal og annet felles inventar, samt avhending av utrangerte møbler.

Hoveddelen av oppdraget, det vil si flytting av arbedisplasser, ble gjennomført i løpet av tre dager(fredag til søndag). Arkiv, lager, fellesmøbler m.m. ble i hovedsak flyttet i forkant av hovedflyttingen. Vinejs har samarbeidet godt med den interne flyttegruppa, både i planlegginsfasen og ved gjennomføring av selve flyttnigen. På grunn av forsinkelser med ferdigstilling av det nye bygget ble det undervegs nødvendig å justere opprinnelig fremdriftsplan. Vinjes viste meget god fleksibilitet i forbindelse med dette. Vi er meget godt fornøyd med hvordan oppdraget ble utført og takker for et godt samarbeid."

Med hilsen Erling Viken - Flytteansvarlig leder og Kai Are Fossland

 

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret i Trondheim

Hva:

Utstillingsmodell av en Oldsmobil 1934 modell. Flyttes fra utstilling hos Vitensenteret til privat entusiast utstilling i Orkanger. 14. mai 2012.

Tilbakemelding:

"En hel generasjon smårollinger har trent hardkjøring i Oldsen... Gearstang og handbrekk ble slitt av? jfr Henry Fords spådom om at verdens mest destruktive kraft er "little boys". Nå var dessverre tiden kommet for utsending, da vi har alt for lite plass og har nye planer i utstillingen. Vi donerte bilen til veteranentusiast og tidligere leder hos oss, Arne Asphjell. Han tok med seg Oldsen til sitt private museum i Solsjøbygda i Orkdal. Det var derfor godt å få kyndig hjelp når den meget tunge Oldsen skulle ut igjen."

Frode Willmann - teknisk leder

Det norske oljeselskap ASA

Det norske oljeselskap ASA

Hva:

Flytting fra Nedre Bakklandet 58C til Føniksbygget på torget i Trondheim. Det ble flyttet ca 100 kontorplasser, møteromsbord & stoler, sosiale møbler og mye spesialutstyr. Flyttingen ble i hovedsak gjennomført i løpet av en helg, høsten 2010.

Tilbakemelding:

"Vinjes Transport har en meget profesjonell organisasjon som bisto i planlegging av flytteprosessen og gjennomførte selve flyttingen på en meget tilfredsstillende måte på den korte tiden som var til disposisjon. Våre interne flyttekoordinatorer samarbeidet godt med Vinjes Transport, slik at flyttingen ble gjennomført den planlagte helga.

Flyttingen ble gjennomført uten at det ble registrert skader på møbler eller teknisk utstyr.

Det norske kan derfor med våre positive erfaringer, trygt anbefale Vinjes Transport AS til tilsvarende oppdrag."

John Holden - Prosjektleder for Det norske

 

St-olavs-logo

St. Olavs Hospital 2009

Hva:

1902-bygget i 2008, Bevegelsessenteret i 2009 samt fløyer i Gastrosenteret enkeltvis i perioden 2008 til 2010. Akutten og Hjere-lunge-senteret ble flyttet kontinuerlig fra desember 2009 til mai 2010. Bruttoareal ca 94 000 m2.

Tilbakemelding:

"Prosjektledelsen har gjennom hele perioden 2007-2010 hatt et svært godt samarbeid med Vinjes Transport AS. Firmaet får de beste skussmål fra ledere, flyttekoordinatorer og annet nøkkelpersonell ved enhetene. Spesielt fremheves samarbeidet med, og kompetansen til formann/arbeidsledernivået."

St. Olavs Hospital Fase 2. Anne Kari Steinsvik, Planleggingssjef & Anne Mari S. Kvam, Prosjektleder for flytteprosjekt fase 2

St-olavs-logo

St. Olavs Hospital 2006

Hva:

I perioden september 2005 til mai 2006 ble Laboratoriesenteret, Kvinne-/Barnsenteret og Nevrosenteret flyttet. Bruttoareal ca 90 000 m2.

Tilbakemelding:

"Vinjes Transport AS vant kontrakten i tilbudskonkurranse med lokale og nasjonale transportfirma/flyttebyrå. Prosjektledelsen har under hele arbeidet hatt et utmerket samarbeid med Vinjes Transport AS. Firmaet får de beste skussmål fra ledelse, flyttekoordinatorer og annet nøkkelpersonell ved de flyttende enheter. Spesielt framheves det gode samarbeidet på formanns/arbeidsledernivå og profesjonaliteten i flyttingen av sårbart medisinsk teknisk utstyr og annet utstyr kritisk for pasientbehandling."

Anne Kari Steinsvik, Planleggingssjef & Håkon Gammelsæter, Prosjektleder flytting fase 1

 

Trondheim Kommune

Trondheim Kommune

Hva:

Transportør for kommunen etter anbudsrunde, fra 1. januar 2004 til mai 2006(attestens dato).

Tilbakemelding:

"I tiden hos oss, har Vinjes Transport pliktoppfyllende utført sine arbeidsoppgaver meget ryddig og profesjonelt. Pr.dato (11. mai 2006 red.) har de flyttet ca 1400 arbeidsplasser med korte tidsrammer.

Ledelse, sjåfører m/ hjelpemannskap, har bidratt til trygghet, også i forhold til publikum der lossing / avlossing har funnet sted.

Vi kan derfor trygt anbefale Vinjes Transport AS for andre samarbeidspartnere"

Robert Næss, flyttekoordinator rådmannens fagstab.

 

Sør-Trøndelag Politidistrikt

Sør-Trøndelag Politidistrikt

Hva:

Samlokalisering fra 5 tidligere adresser, til det nye politihuset i Gryta 4. Flyttingen ble gjennomført i løpet av helgen 30.01.2004 - 02.02.2004.

Tilbakemelding:

"I samarbeid med oss planla Vinjes Flyttebyrå selve flytteprosessen og gjennomførte den i henhold til den oppsatte plan, både tidsmessig og økonomisk.

En av de største utfordringene vi sto overfor var å opprettholde vår døgnkontinuerlige tjeneste.

Nå i ettertid kan vi si oss meget godt fornøyd med resultatet av flytteprosessen."

Pob Fred Nilsen, Prosjektleder nytt politihus

jernbaneverket

Jernbaneverket - Region Nord

Hva:

Flytting fra Pirsenteret til Osloveien, Marienborg. Omfanget var 120 kontorer, fellesrom(kopirom, lager, møterom m.m.) 3 rullearkiver flere dokumentskap og safer. Flyttingen ble utført 13. til 18. oktober 2003.

Tilbakemelding:

"Jernbaneverket er meget tilfreds med måten Vinjes transport har uført oppdraget på og med det gode samarbeidet i forhold til våre ansatte."

Jon Olav Suul, Seksjonsleder

ntnu

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hva:

Flytting fra Lade, Rosenborg, Jarleveien, Brattøra og fysikkbyggene på Gløshaugen til Realfagsbygget. Hovedtyngden av flyttingen ble gjennomført i perioden 14. januar til 20. mars 2000, og da med et snitt på 20 rom pr. døgn.

Tilbakemelding:

"Vinjes Transport fikk transportoppdraget etter tilbudskonkurranse, og oppdraget bestod i flytting av undervisningsrom, kontorer, laboratorier og verksteder samt maskiner og utstyr. En del av det vitenskapelige utstyret er meget følsomt for ytre påvirkning men så langt har vi ikke registert skader på grunn av flyttingen. Temperaturømtålelig materiale som planter har også tålt flyttingen utmerket.

Vinjes Transport har utført oppdraget på en meget tilfredsstillende måte gjennom en fleksibel holdning, god kontakt med brukerne våre og ved å løse problemene så fort de har oppstått."

Geir Nilsen - Prosjektsjef