Luktbehandling

Luktbehandling er ved skader ofte det avsluttende og avgjørende steget for en vellykket sanering.


Luktbehandling av bygninger
Dette kan være luktfjerning i forbindelse med konstruksjon etter en brann. Da blir mye av det som er berørt av bygningsmaterialer revet, og fjernet. Lukten blir da borte med avfallet. Men en rivning av berørt materiale er ikke alltid ønskelig av økonomiske, byggtekniske eller antikvariske hensyn. Vi har da en rekke virkemidler for å bekjempe uønsket lukt.

Ved økonomiske hensyn kan det være en mindre brann eller branntilløp, eller stor avstand fra arnested som gjør en enklere luktsanering til den beste løsningen. Vi vil da med rengjøring og påfølgende luktsanering, fjerne alt eller mye av lukten fra materialet. Ved resterende lukt påføres en spesialmaling som stenger lukten inne i materialet.

Ved byggtekniske hensyn kan det være at det berørte materialet er av bærende konstruksjon, og dermed ikke kan fjernes. Vi vil da rengjøre overflaten, for så å påføre spesialmaling som stenger lukten inne.

Ved antikvariske hensyn, må vi tilpasse løsninger for den enkelte skade, da dette kan være svært krevende skader å utbedre.
Luktbehandling av innbo
Ved branner og branntilløp vil det ofte være omfattende skader på innbo. Det meste av innboet som ikke er direkte berørt av flammer eller sterk varme, vil ved hjelp av rens, rengjøring og luktbehandling førest tilbake til den stand det var før skaden.

Ved branner med mindre skadeomfang kan mye av luktsaneringen foregå ute på skadested. Ved større omfang, eller på enkelte deler av innbo som er sterkt medtatt, vil vi transportere innboet inn til vårt sotskadelager, for så å gjennomføre behandlingen i våre behandlingsrom.

Biologisk og Kjemisk

Ved enkelte skadetilfeller vil det ikke være tilstrekkelig å bare vaske berørte områder.

Ved en skade som omfatter menneskelig avføring, da som følge av kloakkskade, eller som følge av levekår, vil det som en følge av smittefare, være ekstra strenge krav til rengjøring og sanering av berørt materiale. Vi benytter ofte en botanisk løsning, som dreper bakterier, virus og soppsporer på overflatenivå. Ved skader som har stått over lengre tid, vil vi ved enkelte tilfeller måtte benytte en enzymbasert løsning, som trenger lengre tid for å virke, og har større krav til forarbeid og tildekkning av område.

Vi har også svært effektive kjemiske rengjøringsmidler som benyttes for å fjerne gammel og spesielt vanskelig smuss, men disse midlene benyttes i mindre og mindre grad. Årsaken er at de er kraftige kjemiske virkemidler, og dermed stiller store krav til personlig verneutstyr og skjerming av omkringliggende arealer. Heldigvis har det kommet løsninger som er like effektive, og med langt mindre uønskede påvirkninger for miljø og mennesker.

Tørking

Ved vannskader, er vårt primære fokus å få sørget for optimal tørking.

 

God tørking oppnår vi ved å benytte industristandard tørkere, og sørge for god sirkulasjon i det berørte området. Ofte er det tilstrekkelig å montere en tørker tilpasset det areal som er berørt, og innebygde vifter vil sørge for tilstrekkelig sirkulasjon. Ved andre skader er vi avhengig av å montere egne sirkulasjonsvifter i tillegg til den, eller de tørkerne som er montert. Det verste ved en vannskade, er det som er det beste for muggsopp. Varm, fuktig og stillestående luft!

Det er nettopp for å få en optimal tørkeprosess vi fjerner deler av byggningsmassen. Enkelte deler av bygningsmaterialer tåler dårlig vann, og er ved en vannskade vanskelig å berge. Dette gjelder spesielt gips og spon, som er svært sårbar for fukt, samtidig som det gir veldig god grobunn for muggsopp.

Men ofte fjerner vi mer bygningsmateriale enn hva som er direkte skadet av vannet. Dette er dels fordi vi må sikre oss at alt vått materiale som ikke kan tørkes(gips, mineralull....) er fjernet. Og dels fordi vi må fjerne materiale for å sikre at bakenforliggende konstruksjoner får god tørking.

All unormal fuktighet MÅ fjernes før gjenoppbygging! Hvis det ikke er tørket tilstrekkelig, vil man kunne risikere å bygge fukt inn i konstruksjonen, og skape varm, fuktig og stillestående luft. Noe som tidligere nevt, gir ett optimalt grunnlag for muggsopp. Vi kjenner til risikoen ved vannskader, og vi har lang erfaring med å utbedre de: optimalt!

 

 

 

 

Rengjøring

Rengjøring, en av våre aller viktigste verktøy!

Vask og rengjøring er i skadesammenheng avgjørende for å få ett vellykket resultat. For noen skadetyper er det en direkte del av utbedringen, som feks ved sot/brann. Ved andre skader er det en ekstra sikkerhet for at det etter sanering av feks muggsopp og asbest, er helt fjernet.

Vi har i vårt rengjøringsarsenal mange ulike hjelpemidler, fra alkaliske såper av ulik ph verdi, til botaniske og mikrobiologiske hjelpemiddler.

Bruken av de ulike virkemidlene varier med hvilke oppgaver, og av hvilket omfang det er på skaden. Mye kan gjøres med såpe og vann, mens andre problemer løses med spesialmiddler som må dekkes med plast og gies tid for å virke optimalt.

Våt rengjøring er aktuellet ved:

  • Tagging/graffiti og annet hærverk
  • Ved endt byggeprosess - byggvask
  • Kloakkskader
  • Brann og sotskader