muggsopp og vannskade.png

Vannskade

Hvert år går store verdier tapt pga. vann- og fuktskader. Behandling av vann- og fuktskader vil i hovedsak være de samme, enten skaden har sin årsak i brann eller en "ren" vannskade. 

 

Etter en brann vil vannet, konstruksjonene og inventaret i tillegg bli forurenset av sot, røyk og lukt, og det kan være fare for korrosjon. Vanlige årsaker til vann- og fuktskader er:

 • Lekkasje/brudd i ledningssystem og tilknyttet utstyr
 • Inntrenging gjennom utette bygningsdeler
 • Tilbakeslag i ledningssystemet ved f. eks. kloakkstopp, nedbør og snøsmelting
 • Slokkevann eller nedbør ved brann
 • Naturskader

 

Fase 1 - Førstehjelp og akuttfase

 • Vi skaffer oss oversikt over situasjon og skadeomfang
 • Etablere ventilasjon/avfukting
 • Dekke til innbo mot vann ovenfra
 • Flytte sårbart innbo til tørt og sikkert område
 • Plassere sårbart innbo på plastklosser
 • Fjerne synlig fritt vann
 • Tette igjen åpninger mot vær og vind

 

Fase 2 - Kartlegging

 • Inspeksjon av lokaler og inventar i skadeområdet
 • Fremskaffelse av byggetegninger samt kontroll av at det er "bygget som tegnet"
 • Oversikt over aktuelle byggematerialer
 • Fysisk kontroll av hvordan aktuelle konstruksjoner er satt sammen
 • Nøyaktige fuktmålinger i luft, materialer og i konstruksjoner
 • Kartlegging av evt. gamle skader (muggsopp/råte)
 • Angivelse av kritiske grenseverdier for forringelse av aktuelle materialer
 • Kontroll i tilstøtende rom
 • Eventuelle gamle skader
 • Definisjon av tørkemål (endelig fuktinnhold i luft og materialer)

 

Fase 3 - Utbedring og sanering

 • Åpning av nødvendige konstruksjoner
 • Sanering av ikke restaurerbart materiale
 • Tørking av bygning og innbo

 

Rask og kyndig førstehjelp

Dersom det ikke iverksettes rask og kyndig førstehjelp allerede i akuttfasen av vannskaden, kan det oppstå alvorlige følgeskader og forringelse på grunn av:

 • Svelling
 • Oppløsning
 • Korrosjon
 • Frostsprengning
 • Påvekst av jordslag/muggsopp
 • Usundt innemiljø