Oljeskade

Håndteringen av oljelekkasjer fra innvendige tanker, dagtanker og nedgravde tanker kan være problematisk.

 

Hvilke tiltak som er nødvendige i forbindelse med utbedring av oljeskader i og omkring bygninger, vil variere da skadeomfanget varierer. Kartlegging av skadeomfang, spredningsreduserende tiltak, oppsamling av oljesøl, bruk av kjemikalier, masseutskiftning i grunnen, utskifting av infiserte innvendige byggematerialer, luktbehandling samt behandling av innbo og løsøre er vanlige tiltak.

Uansett skadeårsak, er det viktig å få gjennomført en grundig sanering. Vi har lang og bred erfaring med oljeskader, både i private hjem og i industriell sammenheng. Løsningene kan ofte variere fra en relativt enkel og lite omfattende kjemisk rensing, til fjerning av store deler av bygningsmassen for å få fjernet berørt masse.

En oljeskade kan innbefatte skader med diesel, bensin, parafin, fyringsoljer, smøreoljer, hydraulikkoljer mm.

 

oljeskade