Døgnvakt Ring  72 900 950

Vi har siden 1985 hatt døgnkontinuerlig vakt.

 

Våre medarbeidere har gjennom vår vaktordning vært med på å begrense skader i et tidlig forløp av skaden. Ved tidlig å starte med skadebegrensningen, vil vi kunne redusere skadeomfanget. Ofte forhindrer det merskader i form av svelling, oppløsning, korrosjon, frostsprengning og jordslag/muggsopp. Hvor store følgeskader en vannskade får er svært avhengig av hvor lang tid det går fra skaden inntreffer, til skadebegrensende tiltak iverksettes.

På hverdager i normal kontortid, får du kontakt med vårt kontorpersonale. På kveld, natt og helg er døgntelefonen betjent av vårt vaktpersonell.

 

Hva kan vår døgnvakt bidra med?

 • Ved alle skader vi er innvolvert i, kan vi hvis ønskelig, gi generell informasjon om selve skadeutbedringen, hvordan saksgangen kan forløpe seg, hvem du kan forholde deg til med ulike spørsmål og generelt tidsforløp ved skader.
 • Vi foretar en enkel kartlegging av skadens omfang, dokumenterer med bilder, for å tilrettelegge for en hurtig saksbehandling, med snarlig oppstart fra forsikringsselskapet ditt. Samtidig som det videre letter vårt planarbeid i utbedringen av skaden, slik at også vi, hurtig og effektivt, kan iverksette og følge opp de tiltak som er nødvendig.

 

 • Ved brannskader setter vi igang luktfjernende tiltak (luktsanering)
 • Vi vurderer om boenheten er beboelig, om det må sikringstiltak til og vi vurderer skadens omfang.
 • Vi kan ta med tøy inn til vårt Renseri, og elektronikk samt annet sårbart innbo til våre behandlingsrom.
 • Er boenheten beboelig, foretar vi en eventuell nødvendig rengjøring(komplett rengjøring gjennomføres i normal arbeidstid).
 • Brannskader har ofte et sammensatt og stort omfang, døgnvaktas innsats er kun en god begynnelse.

 

 • Ved pulverskader rengjøres det med støvsuger med HEPA filter!
 • Vi grovrengjør arealer som må benyttes av beboere.
 • Vi tar med pulverskadd tøy (sengeklær, håndduker, klær tepper etc.) inn til vårt renseri.

 

 • Ved vannskader kan vi alene, eller i samarbeid med rørlegger, stanse skadeårsaken midlertidig eller permanent.
 • Fjerne restvann, skjerme møbler og innbo fra ytterligere skade, ved meget fuktige miljø transporterer vi sårbart innbo til våre behandlingsrom for behandling og lagring.
 • Vi monterer tørking.
 • Vannskader følges opp av en dedikert fuktteknikker, gjennom hele skadeforløpet og gjennoppbyggingen.

 

 • Ved kloakkskader er det smittefare, og vil derfor i de fleste tillfeller utbedres helt av vakta.
 • Kloakk og restvann pumpes ut
 • Berørt innbo rengjøres og desinfiseres
 • Direkte berørte flater rengjøres mekanisk
 • Alle flater som kan være indirekte berørt av smitte, desinfiseres
 • Innbo som behøver mer omfattende behandling vil bli transportert inn til våre behandlingsrom