Muggsopp

Muggsopp vokser på overflaten av de fleste materialer. 

 

Årsaken til muggsoppvekst er forhøyet fuktinnhold inne i hus og konstruksjoner forårsaket av vannlekkasjer, vanninntrenging og kondensering er de vanligste årsakene til muggsoppvekst, men også manglende og dårlig ventilasjon (link til ventilasjonsrengjøring) kan medføre forhøyet fuktinnhold. Muggsopp vokser på "alt" bare det er fuktig nok. Muggsopp er lite skadelig for konstruksjoner, men kan være skadelig for mennesker og skal iflg.Folkehelseinstituttet ikke forekomme i bolighus.

De negative virkningene av mugg er:

  • Usunt innemiljø
  • Muggsoppsporer kan gi allergireaksjoner og kan utvikle astma
  • Ubehagelig lukt (kjellerlukt)
  • Misfarging

Muggsopp finnes i et stort antall arter. Ved hjelp av luftprøver og tapeprøver kan arten bestemmes og behovet for tiltak avgjøres.

Polygon Miljø har lang erfaring med å avdekke og kartlegge muggsopp i bygninger og gjennomføre trygge saneringer. Våre tape-og luftprøver analyseres av Mycoteam as.

Lenke til artikkel på Store Medisinske Leksikon: http://snl.no/.sml_artikkel/muggsopp.

 

Fjerning av muggsopp. Innånding av muggsopp-sporer kan gjøre en del mennesker syke. 

Sporene angriper luftveiene, lungene og kan gi symptomer som hodepine, pustebesvær, dårlig almentilstand, forkjølelsesliknende symptomer og kan føre til utvikling av astma. Sporene frigis under vekst så muggsoppvekst må stanses så snart som mulig. Også under sanering/riving vil det frigis mye sporer til luften noe som må begrenses mest mulig.

På grunn av helserisikoen med muggsopp, vil Polygon Miljø i de fleste tilfeller opprette en undertrykkssone ved muggsoppsanering for å forhindre ytterligere spredning av muggsoppsporer. Luften som suges ut av sonen vil bli renset i en luftrenser for å fjerne sporene. Bygningselementer som gipsplater og andre typer bygningsplater, isolasjon og papp/plast som er infisert av muggsopp, vil bli revet og kastet. Muggsoppvekst på bærende konstruksjoner som stenderverk, bjelker og mur-/betongvegger vil bli vasket og slipt/pusset slik at levende muggsoppvekst fjernes. Alt av infisert revet materiale pakkes inn i plast før det transporteres til container for deponi. Dette for å hindre spredning av sporer til områder utenfor saneringssonen.

Etter endt riving vil hele sonen bli vasket med vanlig såpe og vann, gjerne tilsatt litt klor for luktfjerning og desinfisering. Dette for å fjerne ev sporer som ligger deponert på rommets flater. Ingen kjemikalier er nødvendige å bruke, ei heller vil kjemikalier hindre en senere oppblomstring av muggsopp. Det eneste som holder muggsoppvekst i sjakk er lavt fuktinnhold. Rommet kan så frigis og ev.oppbygging kan settes i gang.

Mindre sanering av små muggsoppvekster på overflater som skyldes forhøyet fuktighet pga.kondensering eller dårlig ventilasjon/luftgjennomstrømming, gjøres med enkel vasking og ev.sliping av områdene.

 

God ventilasjon holder muggsoppen borte

Muggsopp skal forekomme naturlig ute i naturen, men den skal ikke forekomme innendørs. Normalt vil det være flere muggsoppsporer ute enn inne da lufta utendørs er med på å spre det rundt.

 

Muggsopp er et samlebegrep for flere sopparter som lever av dødt, organisk materiale og som slipper fra seg soppsporer for å spre seg. Ved høy fuktighet inne vil muggsopparter med stor sannsynlighet forekomme på ulike typer byggmaterialer. Lettangripelige materialer i denne sammenhengen vil være gips - og sponplater, treverk og papp – og papirbasert materialet. Oftest er det kondens, høg luftfuktighet, vanngjennomtrenging (i gulv, tak eller vegg), rørlekkasje og for dårlig uttørking / ventilasjon etter bygging som er årsakene til at muggsoppvekst.

Muggsopp skal ikke forekomme

Folkehelsas norm fra 1998 er at fukt – og råteskader skal ikke forekomme. Synlig mugg og mugglukt skal heller ikke forekomme da dette er helseskadelig. Luftkvaliteten i alle offentlige bygg skal være god og derfor må luftfuktighet ligge på et slikt nivå slik at muggdannelser ikke forekommer og opprettholder et godt inneklima.

Årsaken til de strenge forskriftene er at flere muggsopper produserer giftige stoffer (mykotoksiner) som spres med soppsporene og kan gi helseplager ved innånding. Enkelte muggsopparter kan vokse fram ved 37 grader og kan resultere i ulike typer infeksjoner, som for eksempel lungeinfeksjoner og ørebetennelser. Det finnes også stoffer i muggsopp som kan forsterke effekten av allergi samt forårsake typiske "sykehusfenomener" som unormalt trøtthet, tørrhet i øyne og hoste.

Oppdage årsaken

Ettersom muggsoppdannelse henger nøye sammen med fukt, så er det viktig å jakte på hva som er årsaken og hvor den befinner seg. Visuelle undersøkelser, materialeanalyse og fuktmålinger vil i stor grad kunne bekrefte eller avkrefte mistanken. Luftanalyse er vanlig å bruke når ingen av disse framgangsmetodene gir resultater eller hvis det er plasser det er uønskelig å åpne byggkonstruksjonen.