Asbest

Asbest er et fellesnavn på forskjellige fibrøse, krystallinske silikatmineraler.

 

Asbest deles vanligvis inn i tre hovedgrupper:

  • Krysotil (hvitasbest). Mest brukt i bygningsmaterialer, bl.a. i eternittplater.
  • Amositt (brunasbest) Mest brukt i rørisolasjon og i asbestoluxplater.
  • Krokidolitt (blåasbest) regnes som særlig farlig. Brukt til isolering av stålkonstruksjoner. Også kalt "sprøyteasbest".

 

 

Innånding av asbestfibre kan medføre store helsemessige skader så som nedsatt lungefunksjon (asbestose) og lungekreft. Asbestholdige produkter frigir vanligvis ikke asbestfibre når produktene står uberørt. Det er under riving eller sanering sjansen er størst samt hvis bygningselementene begynner å gå i oppløsning eller blir skadet.

Asbesten som tilsetning til bygningselementer skyldes dens positive effekter på produktene som høy mekanisk styrke, varmeisolerende og brannhemmende effekt, kjemikaliebestandig og økt bindeevne.
Asbest finnes i dag hovedsakelig i produkter som:

  • Eternittplater både innvendig og utvendig
  • Vindtettingsplater i yttervegger
  • Golvbelegg og –lim, spesielt i golvflis(ikke keramiske fliser)
  • Hvit rørisolasjon
  • Skjøtemasse på ventilasjonsanlegg/-kanaler
  • Pakninger i ovner/peiser/fyrkjeler

Den eneste sikre måten på å finne ut om et produkt inneholder asbest er ved prøvetaking og analyse av prøven i et laboratorium. Polygon Miljø bruker Molab as i Mo i Rana til våre analyser.

Bedrifter som skal drive med sanering av asbest må være godkjent av Arbeidstilsynet.
Bedriftens medarbeidere som skal utføre asbestsaneringen må gjennomføre 3-dagers opplæring med oppdatering jevnlig. Ved gjennomføring av saneringen settes det strenge krav for å unngå at arbeiderne og andre personer i området utsettes for asbestfibre gjennom utstrakt bruk av verneutstyr (maske/drakt) og muligheter for rengjøring av personer og utstyr(vaskested/-brakke). Ved innvendig asbestsanering er det krav om opprettelse av undertrykkssone på saneringsstedet for å unngå spredning av asbestsfibre til omkringliggende områder. Alt asbestholdig avfall skal pakkes inn forskriftsmessig og leveres til godkjent deponisted.

Polygon Miljø har siden 1988 drevet med sanering av asbest i Trondheim og Midt-Norge, har gjennomført mange saneringer av variable størrelser. Vi utfører kartlegging, prøvetaking og saneringer.

 

Asbestsanering — kompetanse og godkjenning til å fjerne asbest

 

Ettersom asbestinnholdig materiale utgjør en helserisiko, er det viktig å få fjernet det eller i det minste få gjennomført en risikovurdering. Vi har kompetanse og godkjenning til å fjerne asbest, og kan bidra med tiltak i så henseende. 

 

Det er blant annet viktig å føre et løpende register på hvor asbesten befinner seg, samt få en risikovurdering av asbesteksponering av alle asbestinnholdige materialer.

Vi kan utarbeide og gjennomføre en plan for håndtering av asbestinnholdig materiale, enten det gjelder innkledning eller fjerning, og sørge for at planen blir satt under regelmessig revidering. Vi hjelper også til med å gi alle håndverkere og andre som er engasjert i prosessen alle relevante opplysninger om asbest før arbeidsprosessen starter. Vi er godkjent av Arbeidstilsynet til å påta og gjennomføre oppdrag av asbestsanering i Trondheim og Midt-Norge. Ta kontakt med oss for å få informasjon og nærmere rådgivning.

I alle asbestsaneringer, er det arbeidstilsynet som gir godkjenning for arbeidet, og de arbeidsmetoder som skal benyttes. Vi har etter mange års erfaring med asbestsanering, utprøvd nye metoder for asbestsanering. Disse metodene er testet over lengre tid med vanlige rutiner, som innebærer oppbygning av soner med undertrykk, og regler for bytte av drakter og personlig rengjøring. Men ved lengre tids utprøving har vi, i samråd med arbeidstilsynet, utarbeidet rutiner for enkelte saneringsområder som innebærer like god sikkerhet. Disse innebærer ikke bygging av undertrykssoner, og har ikke det samme behovet for dusj som ved vanlig asbestsanering. Men dette er i samråd med arbeidstilsynet, og kun fordi vi har lang erfaring med sanering og utprøving i kontrollerte undertrykkssoner.

Lenke til arbeidstilsynets oversikt over firmaer med tillatelse til å arbeide med asbest i Sør-Trøndelag. Merk at Polygon Midt-Norge er en franchise av Polygon, og eies i Midt-Norge av Vinjes Transport AS. Godkjenningen for vår del er derfor knyttet til Vinjes Transport AS.